Taşkent Döwlet Şarkşinaslyk Instituty

Taşkent, ÖzbegistanDöwlet Uniwersitet

1918-nji ýylda gurulan Türkistan Şarkşinaslyk institutyna çenli bolan Taşkent Döwlet Şarkşinaslyk Instituty 1991-nji ýylda Özbegistan Respublikasy Ministrler we Orta we Ýokary Bilim Ministrliginiň karary bilen Taşkent Döwlet Uniwersitetiniň Şarkşinaslyk fakulteti institut bolup guruldy. Gündogar ylymlary we Gündogar bilimi boýunça talyp ýetişdiren Şarkşinaslyk Institutynda bakalawr we magistr bilimi berilýär. 8 ugurda bakalawr, 12 ugurda magistr bilimi berilýän institutda Gündogar dilleri we edebiýatlary, Gündogar filozofiýasy, Yslam bilimi, Regionalizm bilimi we Halkara gatnaşyklar ugrunda hünarmenler ýetişdirýär.
Gündogar Filologiýasy, Dünýä syýasedi, Taryh we Filozofiýa, Daşary ýurt ykdysadyýet we Regionalizm bilimi, Hytaý bilimleri fakultetleri bardyr. Bulardan başgada hünär ösdürme we daşary ýurt dil merkezleri bolan institutyň 34 ugry bardyr. Arap Filologiýasy, Pars-Owgan Filologiýasy, Hytaý Filologiýasy, Ýapon Filologiýasy, Koreýa Filologiýasy, Klasika Filologiýa, Terjime teoriýasy we Amaly aşyrmasy, Klasikalar tekst bilimi, Orta Aziýa taryhy, Gündogar taryhy, Yslam bilimi, Halkara gatnaşyklar, Halkara ekonomika gatnaşyklary, Gündogar ýurtlary ekonomiýasy, ýaly ugurlarda 3000 den köp talyba 370 den köp mugallym sapak berýär.

Fakülteler