Gülalek Annamuradova
3 years ago - 1 Dakika, 8 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Türkmenistanda täze saglyk desgalary açyldy


Soň ýyllardaky saglyk pudagynda adamlarň saglygyny goramak we berkitmek babatda Türkmenistanda inwestisiýa döwletiň dürli ýerlerinde alynyp barylýar. 2020 Galkynyş maksatnamasy içinde Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinde keselleriň öňüni almak boýunça ýöriteleşdirilen lukmançylyk toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu toplum açylyş dabarysyna welaýat we etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri we saglygy goraýyş edaralarynyň işgärleri gatnaşdylar. 

Dabarada Mejlisiň kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhamedow, saglyk pudagyndaky utgaşmalaryň, halkyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyranlygyny raýatlaryň hukuk we syýasy medeniýetiniň ýokarlandyranlygynyň nyşany diýip belläp geçdi.


Türkmenistanda täze saglyk desgalary açyldy


Dabarada, şeýle hem häkimiýet işgärleri täze saglyk desgasynyň ýerli halk üçin möhümligini aýdyp geçdiler. Mundan beýläk, ýerli halkyň Aşgabada gitmeden, täze açylan Saglyk öýünde göçme anyklaýyş barlaglaryny geçirip we bejergi alyp bilerler.

Ýerli firma tarapyndan gurylan bu saglyk toplumy, Germaniýa, Şwesiýa, Fransiýa we ABŞ ýaly döwletleriň saglyk enjamlary bilen ornaşdyrylandyr.Saglyk öýünde bütin ugyrlarda bölimler bardyr. Saglyk öýüne 14 km suw geçiriji çekilip, bu merkezi arassa suw bilen ätiýaçlandyryldy.

Başga-da, bu şäheriň başga şäherçesinde täze Saglyk öýi açyldy. Täze Saglyk öýünde Maşgala hekimleri bilen bir hatarda çaga doguruş hünärmenleri, diş hekimi we beýleki doktorlar halka saglyk hyzmatyny bererler. 

Çeşme : Atawatan Türkmenistan Habarlary Agentlygy (ATHA)