Gülalek Annamuradova
4 years ago - 39 Saniye
traz
en
kk
ky
uz
ru
tk

Türkmenistan EXPO-2020 Bütindünýä Sergisine Gatnaşar

Türkmenistan EXPO-2020 Bütindünýä Sergisine Gatnaşar

Atawatan Türkmenistan Habar agentliginiň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer O.Gurbannazarow, Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçiriljek «EXPO-2020» Bütindünýä sergisine gatnaşýandygy aýtdy. Habar berlişi ýaly, 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabryndan 2021-nji ýylyň 10-njy apreli aralygynda “Akyl-paýhasy birleşdirip, geljegi döretmek” atly mowzuk bilen geçiriljek dünýä derejesindäki gözden geçirilişde milli sergi guralar. Ony taýýarlamak üçin «EXPO-2020»-niň guramaçylyk komiteti bilen gatnaşyklar ýola goýuldy.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow EXPO gatnaşmagyň dünýä bileleşigine Türkmenistanyň gazanýan döwrebap üstünliklerini görkezmäge, ykdysadyýetiň dürli ulgamlaryny ösdürmek babatda durmuşa geçirilýän maksatnamalar, türkmen halkynyň baý medeni-mirasy bilen tanyşdyrmaga mümkinçilik berjekdigini nygtap geçdi.

Çeşme: Atawatan Türkmenistan Habar agentlygy