Gülalek Annamuradova
4 years ago - 1 Dakika, 28 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Türkmenistan - 2018 yylynda syýahat üçin iň gowy ýer diýlip yglan edildi


Italýan teleýaýlymy «Rai Tre»-niň tomaşaçylardan geçiren soraglarynyň netijesinde 2018-nji ýylda syýahatçylyk üçin iň gowy ýerler kesgitlenildi. Berlen maglumata görä, Türkmenistan soraglaryň '' Taryh'' ugry boýunça birinjiligi eýeledi. Habar berlişine görä, dünýäniň dürli ýurtlaryna baryp gören syýahatçy tomaşaçylaryň pikirleri teleýaýlym tarapyndan dünýäniň meşhur ýerlerinde ýazgy edilen syýahatçylyk we jahankeşdelik hakyndaky köpsanly teleýazgylardan soň öwrenildi.


Türkmenistan - 2018 yylynda syýahat üçin iň gowy ýer diýlip yglan edildi


Türmenistanda taryh bilen gyzyklanýan adamlar üçin syýahat etmäge köpsanly taryhy ýerler bar. Türkmenistanyň iň bir özüne çekiji taryhy ýadygärlikleriniň hatarynda ''türkmen Stounhenji'' diýip atlandyrylýan Altyn-depe şäheri bar. Gadymy şäher taryhçylar tarapyndan bürünç asyryna degişli edilýär( b.e.öňki 2300-1900 ý). Bu ýerde syýahatçylar elamdan we şumerden ozalky “ýazuw ýadygärliklerini” ýatladýan gadymy halklaryň piktogrammalary bilen tanşyp bilýärler.

Syýahatçylarda, esasan gadymy Parfiýanyň şäherleri, aýratyn-da, onuň medeni paýtagty Gadymy Nusaý uly gyzyklanma döredýär. Beýik Margiananyň şäherleri we galalary hem syýahatçylary biparh goýmaýar. Hut şu toprakda ilkinji gezek grekler we rimliler hytaýlylara duşupdyrlar. Bu ülkede b.e.öňki 53-nji ýylda Karry uruşynda ýeňilen rim serkerdesi Krassyň goşunlary gaçyp gutulypdyrlar.


Türkmenistan - 2018 yylynda syýahat üçin iň gowy ýer diýlip yglan edildi


Türkmenistanyň gündogarynda hem orta asyr taryhy ýadygärlikleri agdyklyk edýär. Şol ýyllarda bu ülkelere medeniýetiň we ylmyň ösüş derejesi boýunça taý tapylmandyr. Gadymy şäherler we Il-Arslanyň, Tekeşiň, Törebeg hanymyň aramgähleri, Gutlug-Timuryň minarasy, Astana-Babanyň aramgähleri jahankeşdeleri öz döwrüne gaýybana syýahata alyp gidýär.

Edil bir aý mundan ozal, birinji dekabrda Türkmenistanda Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky ylmy-barlag işlerini we taryhy-medeni ýadygärliklerini gazyp-agtarmak we medeni mirasy dikeltmek boýunça döwlet Maksatnamasynyň kabul edilendigini bellemelidiris.

Çeşme: Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrligi