Dilek Özdemir
4 years ago - 1 Dakika, 22 Saniye

Tebigatyň şypaly goly Stevia..

Tebigatyň şypaly goly Stevia..

Menşei Paraguaý Süýjülik bitgisi, başka ady bilen Stevia oty, Süýji keseliniň emidir. Bütin dünyäde tiz ýaýran bu bitgi, Türkiýede birinji gezek Rize sebitinde bu ösümligi synagdan geçiripdirler we gowy netijelere gowuşylypdyr. Asyrlaryň bitgisi bolan bu ösümlik birnaçe amaly synagdan geçenden soň, şeker bilen garşylaşdyrylanda takmynan 400 gat yokary süyjilik aýratynlyga eýedir.

Süýji keseliniň ýanynda gan basyşy we semizlik yaly hassalyklaryň bejergisi üçin ulanylan tebigy süyji tagam bereji ösümlik hem diýip bileriz. Düzüminde hiç hili şeker bolmasa-da, tagam alma öýjüklerimize %400 süyjülik duýgyny berer.

Stevia bitgisinin içine aldygy steviosid maddasy, bedenimizdäki tagam alma duýgylary tarapyndan 200-300 gat köp şekerli kabul edilýär. Bir goşawuç şeker bitgisi tozuny bir litr çaya, koffe yada başka içgileri tagam bermäne yetirlidir. Stevia Kristaldal edilen şeker we ýasama tagam berijileriň tersine, siňdirilme wagtynda insulin bilen üpjün edilmegine gerek bolmaýar. Bu bitgiden alynan suwuk halyndaky suw, gan düzümindäki süyjüligi sazlaýar.

Tebigatyň şypaly goly Stevia..

Stevia ösümligiň peydalary:

* Stevia bitgisinde kaloriýa bolmanlygy sebäpli, horlanmaga kömek eder.

* Şeker oty gan süyjüliginiň möçberini köpeltmeyändir.

* Süýji kesel hassalary tarapyndan lukmanyň maslahaty bilen ulanylyp biliner.

* Diş çüýrükliginiň öňüni alar, haywanlarda synag amala aşyryldy we suwut edildi.

* Ganyň süyjilik derejesini sazlar.

* Bedeni kalsiý bilen üpjün eder. Gan basyşynyň yokarlanmasynyň önüni alar.

* Süýjilik bitgisi ymykly iýmetlendirir, dykyzlaşdyryr, ýygyrtalary düzelder. Deri   iymitlendirmesi üçinde bir maska yaly ulananylyp bilner.

* Peşew ýollarynyn tutulmasy, depresiýon we biynjalyga garşy hiç hili täsiri yoklygy hakkynda  barlag geçirilendir.

* Bagry we aşgazany ( yollary we mazleri) gorar.

* Kislota bilen üpjün edilmesini deňlär we gorar.

* Ýaramsyz täsirine gabat gelinen däldir.