MT Taslama ýolbaşçysy (Marketing)

IstanbulDolandyryjy
Umumy Kwalifikasiýa

Zorlu Holding maglumat tilsimatlary topary başlyklygynda"MT taslama ýolbaşçysy" bolup işlejek gözleýäris.

Uniwersitetleriň Kompýuter Injenerligi, Senagat Injinerligi uçurymlary
Ynsan gatnaşyklary güýçli, täsirli sözli we ýazmaça aragatnaşyk endiklerine eýe,
Toparymyzyň we kompaniýamyzyň dinamiki tebigadyna girişip biljjek,
Güýçli aragatnaşyk, gurama, wagtdolandyryşy ýeterliliği,
Iňlisçe bilýän,
Erkek dalaşgärler üçin esgerlik gullugy gutaran bolmaly,
Sürüjilik şahadatnamasy bolmaly

Iş Suratlandyrma

Maglumat tehnologiýalarynyň dolandyryşynyň strategiýalaryna amatly bolan taslamalaryň dolandyryşyna goldaw bermek,
Taslama dizaýn we amal etme tapgyrlarynda açar bilen maslahatçy arasynda aragatnaşyk we guramaçylyk bilen üpjün etmek,
Sistemalaryň iş hemişelik ätiýaçlaryna görä derkar meýilleşdirme, awlama, dolandyryş, mesele çözme we guramaçylyk hereketlerine goldaw bolmak,
Maglumat işlem dizayny/ maglumat sistemalaryny hasap etmek,,
Maglumat sistemalar we işlemler arasynda entegrasyon nokatlary bellemek, entegrasyonuň gurulmagy we hemişeliginiň üpjin edilmesinde işjeň rol almak,
Marketiň we Satuw boýunç açözgüt öndürmek,emele getirilen ýazylymlar bilen baglanyşykly işelleri goldaw bermek,
Iş hemişeligini üpjün etmek,barlag ösdürme we bejeriş işlerinde täze tilsimatlary yzarlamak
Taslama analiz safhasynda tehnika toparlar bilen sistema dizaýn işlerini ýerine ýetirmek,durmuşa geçirme safhasynda barlag we gözegçilik prosesleriniň guramçylyk işleri bilen üpjün etmek,
Taslama topary bilen çözgüt mimarisi alternatiflerini bahalandyrylmagyna goşant goşmak,taslamanyň meýillanamalaryna görä ösüşini yzarlamak.