Moskwa şahamçamyzda wezipelendiriljek Portfolio ýolbaşçysy gözleýäris

RussiýaMoskwaişçi
Umumy Kwalifikasiýa

Şahamça indiwidual bank işgärilik Satuw bölümlerinde iň az 5 ýyl tejribeli,
4 ýyllyk bilim beren uniwersitetleriň, Inženerlik fakülteleri ýa bank işgärilik bilen baglanyşykly bölümlerinden uçurym, Indiwidual pensionerlik sertifikady eýesi,
Analitiki çaklama ukybyna eýe,prezantabl,sözli we ýazmaça aragatnaşyk endigi güýçli,
Satuw we bazarlama tehnikalary babatda maglumat eýesi.

Iş Suratlandyrma

Täze müşderi köpetmek we bar bolan müşderi önüm penetrasyonunuň köpeldilmegi,milli we halkara finans bazarlarynyň döwrebap bolup yzarlanmagy,müşderileriň töwekgelçilik profiline amatly bolup bu müşderilere maýa goýum maslahatçylyk hyzmatynyň berilmegi.