About Us

Türk halklarynyň medeniýet, paýlaşma we sosial aragatnaşyk ulgamy

Türktoyu.com Türk Dünýäsi Çagalar Gaznasy tarapyndan gurulyp, Türk halkarynyň aňsat aragatnaşyk we bir çeşmeden ähli Türk Dünýasiniň gündelik wakalaryny päsgelsiz yzarlamak üçin gurulan sosial aragatnaşyk ulgamydyr.

Türk Dünýäsi Çagalar Gazanasy 2018 ýylynda, Türk Dünýäsi geografiýasynda, ähli dünýädäki çagalary goramak, söýgi we paýhas bilen gurşap ýetişdirmek, bilimde we sanatda iň ýokary derejä ýetirmek üçin gurulandyr.

Gutyny basyň