Sevde Kalafat
@sevdeadiges

Rus-Gyrgyz Galkynma Fony we Türk Eximbank arasyndaky şertnama

Gyrgyzystan-Türkiýe iş birligini kämilleşdirmek üçin möhüm gadamlar basýar. Bu babatda, Gyrgyzystanda gurulan Rus-Gyrgyz Galkynma F...

Dowamyny Oka
1

Gazagystan Latyn Elipbiýsine geçýär

Gazagystanyň Prezidenti Nursoltan Nazarbaýew, Gazak dilinde Kril elipbiýsinden Latyn elipbiýine geçme buýrugyny berdi. 2018-nji ýyldan başlap okuwlard...

Dowamyny Oka
0

Dünyä açylan gapy '' Mewlana Alyş-Çalyş programy''

Uniwersitet bilşimiz ýaly durmuşumyzyň in möhüm öwrüliş nokatlarynyň biridir. Gözýetimizi ginişletmekde, sosial we medeni manyda özü...

Dowamyny Oka
0

''Türkiýeniň iň owadan ýolunuň'' gamgyn hekaýasy

Mugla bilen Marmarisi birbirine baglaýan şirin Gökova şäheriniň Akçapynar obasynda yüzden gowrak okaliptus agaçlary bilen gurşalan bu ýol, Söýgü ýolu...

Dowamyny Oka
0

Türk Edebiýatynyň Umumy Pähimli Akyldary ''Gorkut Ata''

Prof. Dr. Fuat Köprülüniň aýdan bir sözi bardyr: “ Bütin Türk edebiýatyny tereziniň bir tarapyna, Gorkut Atany beýleki tarapyna goýsanyz ýene Gorkut A...

Dowamyny Oka
2

Şamanizmden bugünimize üýtgemeýän däp-dessurlar

Şamanizm : transa geçip, ruhlar we Taňry bilen ynsanlar arasynda gatnaşygy ýerine ýetirip, dürli keselleri bejermekde, gowy ruhlary...

Dowamyny Oka
3

Ren Keýikleri bilen uzakdaky ýaşaýyş '' Dukhalar''

Mongoliýanyň demirgazyk tokaýlarynda ( iňňe ýaprakly tokaý) ýaşaýan Dukhalar, Ren keýikleri bile bolan dostlyklary we çarwa ýaşaýyş usuly bilen üns çe...

Dowamyny Oka
4